Pogoji poslovanja z Zavodom Divus

Pogoji poslovanja so namenjeni obiskovalcem spletne strani www.zavod-divus.com in vsem strankam Zavoda Divus.

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki Zavoda

Ime: Zasebni izobraževalni zavod Divus, Celje.
Naslov: Bezenškova ulica 20
Pošta: 3000 Celje, Slovenija
Davčna številka: 98476742
Matična številka: 8398062000
Kontaktni elektronski naslov: zavoddivus@gmail.com
Kontaktna telefonska številka: + 386 (0) 31 593 736
Številka transakcijskega računa: SI56 6100 0002 1436 280, odprt pri Delavska Hranilnica d.d.

 

Načela Zavoda

1. Zavod spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in pri sodelovanju s strankami.

2. Zavod ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobre ustanove.

3. Zavod spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča vse stranke Zavoda o njihovih pravicah.

4. Zavod spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov ima Zavod urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so stranke z njimi vnaprej seznanjene.
 

Zavod odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Zavod se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin. 

Zavod ne prevzema odgovornosti in obiskovalec ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:
1. škode, ki jo utrpi obiskovalec ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
2. slovničnih napak v besedilih,
3. če spletno mesto ne deluje ves čas,
4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano), 
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih Zavod ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

 

Pravila uporabe spletnega mesta

Vsaka oseba, ki pride na spletno mesto Zavoda, pomeni, da uporablja spletno mesto. Na spletni strani si lahko ogleduje vsebine, izpolnjuje obrazce, ki so na spletnem mestu ali naroča ponujene storitve.

DOLŽNOSTI OBISKOVALCA SPLETNEGA MESTA:

Obiskovalci morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode.

Obiskovalec je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja. 

Obiskovalec lahko obvesti Zavod o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja Zavod zaradi zunanjih vzrokov ne zazna.

 

 

NAROČILO STORITEV

Ponudba storitev

Storitve so podrobno predstavljene v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani Zavoda. Zavod ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno storitve, morebitne popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice strank. Stranka je pred potrditvijo storitve seznanjena s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Stranka je seznanjena, da se s potrditvijo pogojev poslovanja in naročila storitve šteje prodajna pogodba za sklenjeno.

Postopek nakupa

Stranka izbere storitev. Po izboru se pomakne na gumb “Prijava“, kjer se odpre prijavnica v Word dokumentu. Stranka vpiše svoje podatke, izbere storitev, lokacijo, termin ter velikost paketa, v kolikor so te informacije zahtevane. Lahko dopiše opombe k naročilu. V prijavnici so navedene specifike izbranega načina plačila. Ko kupec vnese vse potrebne podatke, mora pred oddajo naročila potrditi, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter da je seznanjen in se strinja s pogoji poslovanja in pogoji zasebnosti.

Izvedba storitev

Zavod izvede storitev v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezno izobraževanje, delavnico, dogodek ali seminar.

V primeru delnega plačila na TRR se stranka zavezuje k poravnavi celotnega zneska v roku 3 delovnih dni pred izvedeno storitvijo. Brez v celoti poravnane kotizacije koriščenje naročene storitve, ni mogoče.

V primeru plačila z gotovino, se stranka zavezuje, da bo pred začetkom izvajanja storitve v celoti poravnala kotizacijo odgovorni osebi na lokaciji.

Dostop do zakupljenih spletnih vsebin je stranki omogočen takoj po oddanem naročilu, če gre za plačilo s plačilnimi ali kreditnimi karticami oziroma plačilo s PayPalom. Če gre za plačilo na TRR, dobi stranka dostop do spletnih vsebin naslednji delovni dan po prejetem plačilu.

Naročilo na brezplačne e-novice:

Obiskovalci spletne strani se lahko naročijo na brezplačne e-novice. Občasno bodo na posredovani e-poštni naslov prejemali novice s strani Zavoda Divus. Opcijsko lahko ob prijavi posredujejo tudi svoje ime. Od prejemanja e-novic se lahko odjavijo kadarkoli s pisno zahtevo o nameri odjave na e-pošto ali s priporočeno pošto na naslov Zavoda Divus. 

O podatkih za dostop je stranka obveščena po elektronski pošti.

Odstop od pogodbe s strani stranke

1. Stranka lahko odstopi od pogodbe (nakupa) v roku 14 dni od prijave brez navedbe razloga.

2. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne sklenitve pogodbe.

3. Če stranka odstopi od pogodbe v zgoraj opisanem primeru, ji Zavod brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Povračilo Zavod izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se s kupcem izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).

4. Če stranka zahteva odstop od pogodbe po že izvedenem delu storitve, mora Zavodu plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi od trenutka, ko je prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe. Razlika se vrne v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu.

5. Če stranka odpove pogodbo za paket »popolni retreat« po pretečenem 14 dnevnem roku od prijave in hkrati odstopa od pogodbe ne poda 14 dni pred začetkom izvajanja paketa na izbrani lokaciji, se stranki zaračuna 60% cene paketa zaradi plačila stroškov namestitve in prehrane ter administrativnih stroškov. V kolikor stranka Zavoda ne obvesti o nenameravani udeležbi, se šteje, da je storitev koristila in povračila plačila ni upravičena.

6. Če udeleženec odpove udeležbo na izobraževanju najkasneje do dne začetka izobraževanja iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine oziroma iz drugih razlogov, na katere udeleženec nima ali ne more imeti vpliva (višja sila), se mu opraviči plačilo, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili na zavoddivus@gmail.com.com ali po pošti, na naslov Zavod Divus, Bezenškova ulica 20, 3000 Celje, Slovenija.

7. Skrajni rok za odjavo od izobraževanja, delavnice, dogodka ali seminarja je 10 delovnih dni pred pričetkom posameznega izobraževanja. Odjava od posameznega izobraževanja mora biti vedno v pisni obliki na zavoddivus@gmail.com.com ali po pošti, na naslov Zavod Divus, Bezenškova ulica 20, 3000 Celje, Slovenija. V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi od trenutka odjave, za administrativne in druge stroške povezane z odjavo, v primeru enodnevnega predavanja ali delavnice pa zaračuna ceno v celoti oziroma se lahko stranka dogovori za dobropis znižan za administrativne stoške, ki ga lahko izkoristi za druge storitve, ki jih ponuja Zavod. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno ceno izobraževanja.

8. Pri odpovedi paketov osebnega svetovanja pred potekom sklenjene pogodbe, se ob odpovedi zaračuna razlika cene koriščenih vsebin paketa od cene ene enote sestanka. 

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora stranka z nedvoumno pisno izjavo obvestiti Zavod o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko stori s pismom, poslanim po priporočeni ali elektronski pošti na kontaktne naslove Zavoda.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice stranke do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe, to pomeni rok 14 dni od datuma vročitve.

 

Odpoved s strani Zavoda

Zavod si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani Zavoda, Zavod, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku 14 dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge storitve, ki jih ponuja.

 

 

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja.

Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/2001 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 98/2004 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 96/2009 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKOM-1, Ur. list št. 109/2012 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 16/2007 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov(ZVPot, Ur. list št. 98/2004 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.


 

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

1. Pogoji poslovanja veljajo za vse obiskovalce spletnega mesta Zavoda, ne glede na državo dostopa obiskovalca. 
2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta Zavoda. 
3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila stranke. 
4. Stranka potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom storitve.

Spremembe pogojev poslovanja

1. Zavod pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Zavod si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja.
3. Zavod bo svoje stranke obveščal o pomembnih spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Zavod zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov Zavoda.

Reševanje sporov

Zavod in stranka se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno.
Zavod ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko potrošnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov. 
Kupec lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.
Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kontaktni elektronski naslov je: nkt.mgrt@gov.si.


Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu Zavoda.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 17.4.2019

ZAVOD DIVUS

Zasebni izobraževalni zavod Divus, Celje

Bezenškova ulica 20

3000 Celje

Slovenija

Davčna številka: 98476742

Matična števlika: 8398062000

TRR: SI56 6100 0002 1436 280

Delavska hranilnica d.d. 

Telefon: 

00386 31 593 736 Lidija

00386 40 308 851 Aleš

E-pošta:

zavoddivus@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter
  • Instagram
  • Tumblr Social Icon

©2019 by Zavod Divus. Proudly created with Wix.com

Pogoji poslovanja    Varstvo osebnih podatkov